Our Team

Bhavish Sood

General Partner

  • bhavish@modulorcapital.com

Sanjit Singh Paul

Managing Partner & Principal Officer

  • sanjit@modulorcapital.com

Ujjwala Amba

Associate

  • Ujjwala@modulorcapital.com